Koga Flatwork Boxes by Artist, Mitsuru Koga (Holiday 2022)